Regulamin

Regulamin świadczenia usług kurierskich

 

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG!!!

1.  Terminy i definicje użyte w regulaminie

MojePaczki.pl - serwis internetowy, którego właścicielem jest firma P.P.H.U ARTKOMP Julia Rafińska. NIP: 889-147-38-61, z siedzibą w Osięcinach przy ulicy Plac Wolności 1. Telefon kontaktowy: 663365592, 519167228,  adres e-mail: mojepaczki@mojepaczki.pl.

Usługa - świadczona drogą elektroniczną przez MojePaczki.pl na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, który jest akceptowany przez Użytkownika przed jej zamówieniem.

Rejestracja – proces w którym zleceniodawca zakłada konto w Systemie Transakcyjnym  MojePaczki.pl tworząc unikalne konto użytkownika z  LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków.
Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym MojePaczki.pl
Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym  MojePaczki.pl. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.
Zleceniodawca/Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie MojePaczki.pl.

Przesyłka/Przesyłka kurierska krajowa - przesyłka wysłana do Odbiorcy po wypełnieniu danych przez formularz zamówień na stronie MojePaczki.pl.

Paczka niestandardowa: Paczka, której jeden z  wymiarów przekracza 120 cm a suma trzech wymiarów przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy w opakowaniu o kształcie okrągłym cylindrycznym lub owalnym ; o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu  lub o niestabilnym kształcie. Zasada ta nie dotyczy przesyłek dłużycowych
Paczka dłużycowa: Paczka której długość jednego boku przekracza 220 cm. Waga rzeczywista pojedynczej paczki dłużycowej nie może przekroczyć 31,5 kg.
Przesyłka międzynarodowa - przesyłka kurierska nadawana poza granice Polski o maksymalnej wadze 31,5 kg
Waga gabarytowa / wymiarowa / objętościowa - określenie dla paczki, której waga liczona ze wzoru długość razy szerokość razy wysokość podzielone przez 6000 (w przypadku DPD), a przez 4000 w przypadku DHL i TBA Express.

Konto PrePaid - konto zasilone przez Użytkownika kwotą wyrażoną w PLN w celu późniejszego jej wykorzystania do płatności za usługi oferowane przez serwis MojePaczki.pl.

Przesyłka pobraniowa - przesyłka kurierska, której warunkiem odbioru przez adresata jest wręczenie Przedstawicielowi Partnera kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.

Formularz Zamówień - oprogramowanie znajdujące się w serwisie MojePaczki.pl, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość usługi na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych.
Nadawca - podmiot, który zawarł z MojePaczki.pl umowę o świadczenie usługi.
Odbiorca - podmiot wskazany przez Nadawcę jako odbiorca (adresat) przesyłki.
Cennik - zestawienie cen za poszczególne usługi świadczone przez MojePaczki.pl, dostępny na stronie internetowej.
Miejsce nadania - Siedziba Nadawcy, Punkt Nadania Przesyłki MojePaczki.pl lub inne miejsce wskazane przez Nadawcę.
Miejsce doręczenia - miejsce doręczenia przesyłki wskazane przez Nadawcę lub Punkt doręczenia przesyłki MojePaczki.pl
List przewozowy - wypełniany przez Nadawcę dokument stanowiący dowód zawarcia umowy z MojePaczki.pl na warunkach określonych w Regulaminie lub umowie.

2.  Rejestracja

1.  Korzystanie z usług świadczonych przez MojePaczki.pl możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu, po uprzednim zarejestrowaniu się.
2. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych, ponieważ firma może zweryfikować podane dane.
4. Pomiędzy zarejestrowanym użytkownikiem a MojePaczki.pl dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę. w ramach serwisu MojePaczki.pl.
5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach  rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą klienta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
6. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym MojePaczki.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
7. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia usługi, a w szczególności na przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi.

3 Konto
1. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój poprawne dane.
2. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, zostanie on poinformowany o możliwości zablokowania mu dostępu do formularza zamawiania przesyłek i zostanie nałożona kara. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.
3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo oświadczenie skierowane do serwisu MojePaczki.pl. Konto może zostać wyrejestrowane tylko w przypadku, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Użytkownika posiadają status "zakończone", czyli wszystkie zamówione przez niego usługi zostały zrealizowane, oraz jeśli saldo na jego profilu wynosi 0,00 zł.
4. Każde nowe, nieaktywne konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zgłoszonego do rejestracji konta, jeśli nie spełni ono kryteriów o czym użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Wówczas użytkownik ma prawo do odwołania się od tej decyzji w czasie dwóch tygodni.
5. MojePaczki.pl może uzależnić stworzenie Konta bądź dostępność wybranych usług od weryfikacji danych podanych przy rejestracji. Weryfikacja danych może być warunkiem dokonywania rozliczeń z serwisem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać skany:
- w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz zaświadczenia o wpisie do EDG,
- w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
- w przypadku innej działalności – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
- w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
W uzasadnionych przypadkach serwis MojePaczki.pl może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.

           4.  Procedura oraz zasady składania zamówień
1. Proces realizacji zamówienia odbywa się w ten sposób, że Użytkownik wypełnia Formularz Zamówień potrzebny do wyceny przesyłki, a następnie wybiera Partnera, który dokona przewozu przesyłki i zapisuje zlecenie do wysłania. Następnie w zakładce “Do wysłania” opłaca zamówienie oraz zatwierdza.
2. Po dokonaniu zamówienia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia Użytkownik otrzymuje dokumenty przewozowe potrzebne w procesie przesyłki. Użytkownik korzystając z serwisu MojePaczki.pl, jest zobowiązany posługiwać się wyłącznie tak przekazanymi dokumentami przewozowym ze względu wymagań technicznych Partnerów.
3. Zleceniodawca składając zamówienie, zobowiązuje się do zawarcia w zakładce "Zamów kuriera" zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości Przesyłki. Gdy zostaną podane niepoprawne wymiary  firma może naliczyć opłaty dodatkowe, oraz kary za podanie niepoprawnych danych.
4. Zleceniodawca ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku przesyłek kurierskich, gdy nie podjęto jeszcze próby spedycji. W przypadku anulowania zamówienia kwota należności automatycznie zwracana jest mu na jego Konto PrePaid.
5. Zlecenie Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Partnera, a także że będzie postępował on zgodnie z jego postanowieniami w celu umożliwienia wykonania Usługi. Przede wszystkim Użytkownik odpowiada za wybór Partnera oraz za przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z Regulaminem Partnera. Przyjęcie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony naszej firmy, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową lub regulaminem.

5.  Odbieranie i dostarczanie Przesyłek kurierskich

1. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania. Zleceniodawcy może zostać naliczona opłata dodatkowa za usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Partnera. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Partnera . W przypadku przesyłki przekraczającej limity określone w regulaminie, naliczana jest kara umowna zgodnie z cennikiem. 
2. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:
- przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
- przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
- przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
- przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
- przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
- przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
- przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
- przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
- przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,

6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania serwisu MojePaczki.pl Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej, która powinna zostać przesłana na adres firmy. Tak przesłana reklamacja powinna zawierać
- nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
- tytuł reklamacji oraz uzasadnienie;
- udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
1. w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
2. kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez   głównego księgowego lub osób uprawnionych do   reprezentacji – w przypadku producentów, lub
3. faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;
- potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
- udokumentowaną kwotę roszczenia;
- dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
- wykaz załączonych dokumentów;
- kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela MojePaczki.pl, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
- podpis Reklamującego,
- dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.
2. MojePaczki.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Swoją decyzję firma prześle drogą elektroniczną użytkownikowi na przypisany do jego konta adres e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczącej Reklamacji jeśli będzie to koniecznie w procesie jej rozstrzygnięcia.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu przesyłek kurierskich przyjmuje i rozpatruje Partner. Złożenie reklamacji poprzez serwis MojePaczki.pl stanowi jedynie powiadomienie Partnera o zakwestionowaniu jego usługi oraz zgłoszenie żądania rozpoczęcia właściwej procedury reklamacyjnej.
4. Użytkownik musi przesłać wszelkie wymagane w procesie dokumenty w ciągu 7 dni, a jeśli utraty lub opóźnienia w doręczeniu przesyłki w terminie 17 dni.
5. O decyzji Partnera w sprawie reklamacji dotyczących przewozu przesyłek powiadomi Użytkownika Partner.
6. MojePaczki.pl nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi. Odpowiedzialność serwisu określa pk 3.
7. W przypadku niewykonania zamówienia przez Partnera użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez formularz kontaktowy.
8. Z chwilą wydania przez firmy decyzji w przedmiocie reklamacji na Użytkownika przenoszone będą automatycznie wszystkie prawa przysługujące MojePaczki.pl w stosunku do firm kurierskich, a Użytkownik uprawniony będzie do ich dochodzenia od firm kurierskich we własnym zakresie.
9. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań na saldzie w serwisie MojePaczki.pl.

7.  Zasady i odpowiedzialność Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy
1. Nasza firma dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, jak również do należytej ochrony danych zawartych w bazach serwisu MojePaczki.pl.
2. Nasza firma odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie Usługi tzn. za przekazanie zlecenia odbioru oraz za prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
3. W przypadku braku realizacji Usługi oraz reklamacji, MojePaczki.pl odpowiada przed Zleceniodawcą lub osobą przez niego upoważnioną. Ewentualne zwroty kosztów będą zwracane na konto bankowe Zleceniodawcy lub przekazem pocztowym na wskazane przez niego dane.
4. Użytkownik, czyli Zleceniodawca zobowiązuje się również do:
-  Powiadomienia Odbiorcy o planowanej Przesyłce.
-  Poinformowania Odbiorcy o jego prawie sporządzenia protokołu szkody w obecności Przedstawiciela Partnera w przypadku uszkodzenia doręczanej Przesyłki.
5.  O zmianie Regulaminu MojePaczki.pl poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenie informacji na stronie serwisu MojePaczki.pl. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie serwisu. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji cennika, warunków świadczenia usług lub funkcjonalności serwisu, zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Płatności
1. Usługi świadczone przez nasz serwis są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest użytkownik. Wysokość opłat jest opisana w cenniku.
2. MojePaczki.pl wystawia fakturę VAT ostatniego dnia każdego miesiąca uwzględniającą wszystkie zasilenia Konta Prepaid. Faktura wystawiana jest na aktualne dane, które użytkownik ma podane na swoim koncie.
3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną, wystawianą ostatniego dnia miesiąca Na życzenie klienta wysyłamy mu na adres podany w serwisie fakturę papierową.
4. W przypadku ujemnego salda konta PrePaid Użytkownik ma obowiązek uregulowania brakującej kwoty w ciągu 7 dni od otrzymania ponaglenia od MojePaczki.pl. W innym wypadku serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości zamawiania przesyłek aż do momentu spłaty przez niego zaległych należności.
5.  W przypadku braku uregulowania należnych środków serwis MojePaczki.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości zamawiania przesyłek aż do momentu spłaty przez niego zaległych należności.
6. W przypadku nadpłaty na koncie PrePaid Użytkownik może zażądać jej zwrotu. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane.  W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika posiadającego konto firmowe, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest potwierdzenie przez Użytkownika jej otrzymania.
7. Serwis MojePaczki.pl zastrzega sobie prawo do oddania zadłużenia powstałego na koncie użytkownika do firmy windykacyjnej, jeśli zostanie ono uznane za zasadne. Kosztami postępowania windykacyjnego jest obciążony użytkownik, którego zadłużenie dotyczy.
8. Niezapłacone należności Użytkownika na rzecz właściciela serwisu MojePaczki.pl mogą być potrącone przez właściciela serwisu z należnościami na rzecz użytkownika – zarówno z tytułu pobrania, jak i z tytułu uznania reklamacji. Potrącenie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia, które może mieć także postać elektroniczną.


9.   Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują na stronie internetowej: www.MojePaczki.pl zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami przed przekazaniem przesyłki do firmy.
2. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki użytkownika z tym związane określa Polityka prywatności.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy użytkownikiem, a firmą MojePaczki.pl jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
5. Firmy będące dłużnikami spółki MojePaczki.pl nie mogą zamawiać Usług  zawartych w ofercie serwisu MojePaczki.pl
6. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.